یک جامعه شناس :
شهد شفا:یک جامعه شناس گفت: با روش هایی مانند افزایش آستانه تحمل و ایجاد مراکزی برای جلوگیری و یا کنترل خشم می توان از بروز پدیده خشونت در جامعه کاست.
کباب
روش طبخ سالم؛
شهدشفا: اگر می‌خواهید یک وعده غذایی سالم داشته باشید، مهم است که چه چیزی را کباب می‌کنید و چگونه این کار را انجام می دهید.

صفحه‌ها